نشریات تخصصی

عنوان مجله صاحب امتیاز ایندکس وب سایت
DARU Journal of Pharmaceutical Sciences ISI, Medline, PubMed, Scopus, Embase http://www.darujps.com
عنوان مجله صاحب امتیاز ایندکس وب سایت
مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان جامعه اسلامی دندانپزشکان http://www.jida.ir
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجله مطالعات ناتوانی سید محمد موسوی خطاط
Journal of Medical  Bacteriology
عنوان مجله صاحب امتیاز ایندکس وب سایت
Iranian Journal of Nuclear Medicine Scopus, Embase http://irjnm.tums.ac.ir
Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics دانشگاه علوم پزشکی ایران Scopus, Embase http://ijpt.iums.ac.ir
Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران Scopus, Embase http://www.sciencedirect.com/science/journal/22517
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران Scopus, Embase http://ijpbs.mazums.ac.ir
Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases انجمن حشره شناسی ایران ISI, PubMed, Scopus, Embase http://jad.tums.ac.ir
Journal of Research in Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت Medline, PubMed, Scopus, Embase http://www.umsha.ac.ir/jrhs
Journal of Injury & violence Research دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Medline, PubMed, Scopus, Embase http://jivresearch.org
Addiction & Health دانشگاه علوم پزشکی کرمان PubMed http://www.ahj.ir
Journal of Research & Health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  گناباد http://www.jrh.ir
پرستاری و مامایی جامع نگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشکده پرستاری و مامایی http://hnmj.gums.ac.ir
مجله دندانپزشکی کودکان دکتر مجتبی وحید گلپایگانی http://iapdent.ir
Health Promotion Perspectives دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز PubMed http://journals.tbzmed.ac.ir/HPP
Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Scopus http://journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/JRPS
مجله توسعه و پژوهش در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی http://www.goums.ac.ir/jgbfnm
Journal Oral Health and Oral Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی کرمان http://johoe.kmu.ac.ir
فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان http://www.zums.ac.ir/edujournal
Prerventive Care in Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی  زنجان http://www.zums.ac.ir/nmcjournal
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology دانشگاه علوم پزشکی شاهد http://jbcp.shahed.ac.ir
Caspian Journal of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی بابل http://www.cjdr.ir
International Journal of Molecular & Clinical Microbiology دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن http://www.ijmcm.ir
Journal of Pediatrics Review دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jpr.mazums.ac.ir
Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology http://aojnmb.mums.ac.ir/
Iranian Journal of Clinical Psychology http://ijcp.uswr.ac.ir
Reports of Biochemistry & Molecular Biology مرکز اموزش عالی وارستگان مشهد http://rbmb.net
Research and Development in Medical Education http://journals.tbzmed.ac.ir/RDME
فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی http://journal.ihepsa.ir/
Journal of Health Management and Informatics دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی http://jhmi.sums.ac.ir/index.php/JHMI
عنوان مجله صاحب امتیاز ایندکس وب سایت
Iranian Journal of Nuclear Medicine Scopus, Embase http://irjnm.tums.ac.ir
Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics دانشگاه علوم پزشکی ایران Scopus, Embase http://ijpt.iums.ac.ir
Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران Scopus, Embase http://www.sciencedirect.com/science/journal/22517
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران Scopus, Embase http://ijpbs.mazums.ac.ir
Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases انجمن حشره شناسی ایران ISI, PubMed, Scopus, Embase http://jad.tums.ac.ir
Journal of Research in Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت Medline, PubMed, Scopus, Embase http://www.umsha.ac.ir/jrhs
Journal of Injury & violence Research دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Medline, PubMed, Scopus, Embase http://jivresearch.org
Addiction & Health دانشگاه علوم پزشکی کرمان PubMed http://www.ahj.ir
Journal of Research & Health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  گناباد http://www.jrh.ir
پرستاری و مامایی جامع نگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشکده پرستاری و مامایی http://hnmj.gums.ac.ir
مجله دندانپزشکی کودکان دکتر مجتبی وحید گلپایگانی http://iapdent.ir
Health Promotion Perspectives دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز PubMed http://journals.tbzmed.ac.ir/HPP
Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Scopus http://journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/JRPS
مجله توسعه و پژوهش در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی http://www.goums.ac.ir/jgbfnm
Journal Oral Health and Oral Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی کرمان http://johoe.kmu.ac.ir
فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان http://www.zums.ac.ir/edujournal
Prerventive Care in Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی  زنجان http://www.zums.ac.ir/nmcjournal
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology دانشگاه علوم پزشکی شاهد http://jbcp.shahed.ac.ir
Caspian Journal of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی بابل http://www.cjdr.ir
International Journal of Molecular & Clinical Microbiology دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن http://www.ijmcm.ir
Journal of Pediatrics Review دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jpr.mazums.ac.ir
Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology http://aojnmb.mums.ac.ir/
Iranian Journal of Clinical Psychology http://ijcp.uswr.ac.ir
Reports of Biochemistry & Molecular Biology مرکز اموزش عالی وارستگان مشهد http://rbmb.net
Research and Development in Medical Education http://journals.tbzmed.ac.ir/RDME
فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی http://journal.ihepsa.ir/
Journal of Health Management and Informatics دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی http://jhmi.sums.ac.ir/index.php/JHMI
عنوان مجله صاحب امتیاز ایندکس وب سایت
پژوهش در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی http://pejouhesh.sbmu.ac.ir
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز http://majalleh.tbzmed.ac.ir
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان Scopus, Embase http://www.kmusjournal.ir
Urology Journal ISI, Medline, PubMed, Scopus, Embase http://www.urologyjournal.org
پژوهنده http://pajoohande.sbmu.ac.ir
دانشور پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهد http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/
مجله علمی پزشکی جندی شاپور http://journals.ajums.ac.ir/jsmj
فیض http://feyz.hbi.ir
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین http://journal.qums.ac.ir
مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل Scopus, Embase http://www.jbums.com
مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان Scopus, Embase http://www.zums.ac.ir/journal
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد http://journal.skums.ac.ir
طب جنوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر http://ismj.bpums.ac.ir
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی ISI, Medline, PubMed, Scopus, Embase http://ijaai.tums.ac.ir
پایش جهاد دانشگاهی http://www.payeshjournal.ir
مجله علوم پزشکی هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  هرمزگان http://hmj.hums.ac.ir
دیابت و لیپید ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم Scopus, Embase http://ijdld.tums.ac.ir
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد http://mjms.mums.ac.ir
Iranian Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی تهران ISI, PubMed, Scopus, Embase http://ijp.tums.ac.ir
Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی تهران PubMed http://jdt.tums.ac.ir
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام http://www.sjimu.medilam.ac.ir
ARYA Atherosclerosis دکتر نضال صراف زادگان PubMed, Scopus, Embase http://www.arya.mui.ac.ir
نشریه پرستاری ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ایران http://ijn.iums.ac.ir
مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان http://him.mui.ac.ir
مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده دندانپزشکی http://www.jids.ir
Iranian Journal of Kidney Diseases انجمن نفرولوژی ایران ISI, PubMed, Scopus, Embase http://www.ijkd.org
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم http://journal.muq.ac.ir
Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی PubMed, Scopus http://ijme.tums.ac.ir
تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی و اصفهان مرکز تحقیقات علوم رفتاری http://www.jrbs.ir
سلامت کار ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران Scopus http://ioh.iums.ac.ir
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی PubMed http://www.ijnmr.mui.ac.ir
Jundishapur Journal of Microbiology دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ISI, PubMed, Scopus, Embase http://www.jjmicrobiol.com
Dental Research Journal دانشگاه علوم پزشکی اصفهان PubMed, Scopus http://drj.mui.ac.ir
پژوهش در علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://www.jrrs.mui.ac.ir
Jentashapir Journal of Health Research http://jjhres.ajums.ac.ir
International Journal of Health Policy and Management دانشگاه علوم پزشکی کرمان Medline, PubMed http://ijhpm.com
راهبردهای آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله http://www.edcbmj.ir
International Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد http://ijp.mums.ac.ir
عنوان مجله صاحب امتیاز ایندکس وب سایت
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران Scopus, Embase http://tumj.tums.ac.ir
Acta Medica Iranica Medline, PubMed, Scopus, Embase http://acta.tums.ac.ir
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد http://jssu.ssu.ac.ir/
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران Scopus http://jmums.mazums.ac.ir
Journal of Research in Medical Sciences ISI, PubMed, Scopus, Embase http://jrms.mui.ac.ir/index.php/jrms
مجله پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه http://umj.umsu.ac.ir
Archives of Iranian Medicine فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ISI, Medline, PubMed, Scopus, Embase http://www.aimjournal.ir
مجله علوم پزشکی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران http://rjms.iums.ac.ir
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک http://amuj.arakmu.ac.ir
Iranian Red Crescent Medical Journal هلال احمر ISI, PubMed, Scopus, Embase http://ircmj.com/
Iranian Journal of Public Health ISI, PubMed, Scopus, Embase, Biological Ab­stracts http://ijph.tums.ac.ir
Iranian Journal of Basic Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد ISI, PubMed, Scopus, Embase http://ijbms.mums.ac.ir
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه http://journals.kums.ac.ir
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان http://www.zjrms.ir
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان http://journal.rums.ac.ir
مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی http://www.ijme.ir
ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهکیلویه و بویر احمد http://yumsj.hbi.ir
Iranian Journal of Reproductive Medicine دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ISI, PubMed, Scopus, Embase http://www.ijrm.ir
Hepatitis Monthly دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه اله ISI, PubMed, Scopus http://www.hepatmon.com
International Journal of Preventive Medicine دانشگاه علوم پزشکی اصفهان PubMed, Scopus, Embase http://www.ijpm.mui.ac.ir
مجله علمی تحقیقات نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://hsr.mui.ac.ir
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی Embase http://unmf.umsu.ac.ir
عنوان مجله صاحب امتیاز ایندکس وب سایت
مجله دانشکده پزشکی اصفهان Scopus, Embase http://www.jims.mui.ac.ir
مجله زنان، مامائی و نازائی ایران دانشگاه علوم پزشکی مشهد Scopus, Embase http://ijogi.mums.ac.ir

کليه حقوق اين وب سايت محفوظ است. Copyright © 2018 - All rights reserved. | بهینه شده توسط آژانس بازاریابی دیجیتال درنگ